Algemene handelsvoorwaarden voor de aankoop van goederen in de Villeroy & Boch Online Shop België

1. Toepassingsgebied

Alle aanbiedingen, bestellingen en leveringen van de in de Villeroy & Boch Online Shop aangeboden producten zijn onderworpen aan de op dat ogenblik geldende versie van onderstaande algemene handelsvoorwaarden. Regelingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn niet toegestaan tenzij het gaat om individuele afspraken of indien deze regelingen uitdrukkelijk schriftelijk werden bevestigd.

De tekst van deze algemene voorwaarden wordt langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. U kunt de algemene handelsvoorwaarden ook te allen tijde op  raadplegen.

Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Een bestelling plaatsen betekent dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze algemene handelsvoorwaarden.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

2. Bestelling en levering

Bij een bestelling wordt een overeenkomst gesloten tussen u en

Villeroy & Boch Belgium N.V.
Avenue Louise, 37
1050 Brussel

Bevoegde vertegenwoordigers:
Jasmin Fuß, Andreas Schönfelder

Register:
Ondernemingsnummer 0412.669.276.

RPR:
Ondernemingsrechtbank Brussel, Nederlandstalig

De algemene handelsvoorwaarden zijn van toepassing ongeacht of u consument, onderneming of handelaar bent. Voorstellen en aanwervingen in de Online Shop zijn geen bindende aanbiedingen.

De bestelling wordt bindend van zodra, de knop "Nu bindend kopen" wordt geactiveerd. Tot dan kunt u alle gegevens en goederen in het winkelwagentje wijzigen. Wij bevestigen de ontvangst van uw bestelling met een automatisch gegenereerde e-mail. Dit is niet hetzelfde als een leverings- of orderbevestiging van Villeroy & Boch.

Een koopovereenkomst komt pas tot stand door de uitdrukkelijke aanvaarding of door de levering van de goederen door Villeroy & Boch. Uw bestelgegevens en onze algemene handelsvoorwaarden worden u via e-mail toegestuurd.

Wanneer de goederen niet beschikbaar zijn, wordt de klant hieromtrent behoorlijk geïnformeerd en reeds gedane betalingen worden terugbetaald. Villeroy & Boch is in dergelijke gevallen niet verplicht om de levering uit te voeren. Villeroy & Boch behoudt zich het recht voor om een qua kwaliteit en prijs evenwaardige prestatie aan te bieden.

Indien de door u bestelde goederen niet beschikbaar zijn, geven wij geen uitdrukkelijke verklaring van aanvaarding van uw bestelling; in dit geval komt er ook geen overeenkomst tot stand. Wij zullen u hieromtrent onmiddellijk op de hoogte stellen en u de reeds gedane betalingen terugbetalen.

Leveringstermijnen zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk als zijnde bindend zijn bevestigd. Indien er geen nadere leveringstermijn is voorzien, zal de levering in elk geval plaatsvinden binnen de 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst. Schadevergoeding wegens laattijdige levering is in elk geval uitgesloten voor zover er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid.

3. Herroepingsrecht

Indien u een consument bent (d.i. een natuurlijke persoon die een bestelling opgeeft voor doeleinden die overwegend noch met uw beroeps- noch zelfstandige beroepsbezigheid in verband kunnen gebracht worden), kunt u in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, van artikel VI 47 e.v. Wetboek Economisch Recht,, kan u beroep doen op het herroepingsrecht.


- Informatie inzake herroeping -

Herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een van de door u aangestelde derden, behalve de vervoerder, de goederen in ontvangst heeft genomen; of in geval van deelleveringen, vanaf de dag waarop u het laatste deel van de zending of het laatste stuk in ontvangst heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen dient u ons:

Villeroy & Boch Belgium S.A.

Klantendienst
Avenue Louise, 37
1050 Bruxelles
E-mail: [email protected]
Fax: 0032 253 31 050

middels een duidelijke kennisgeving (bijvoorbeeld een via de post verstuurde brief, fax of e-mail) op de hoogte te stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor gebruik maken van bijgevoegd , wat echter geen vereiste is. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onmiddellijk (bijvoorbeeld via e-mail) een bevestiging dat wij deze herroeping ontvangen hebben.

Met betrekking tot de inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het dat u de kennisgeving aangaande de uitoefening van uw herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, inclusief de leveringskosten (uitgezonderd de bijkomende kosten die ontstaan wanneer u geopteerd hebt voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop wij uw kennisgeving aangaande de herroeping van deze overeenkomst ontvangen hebben, terugbetalen. Deze terugbetaling gebeurt via dezelfde betalingsmodaliteit als degene die u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk een andere afspraak wordt gemaakt. In geen geval wordt u wegens deze terugbetaling een vergoeding aangerekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren uit te voeren tot wij de goederen terug ontvangen hebben of tot u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggestuurd, al naargelang van wat eerst plaatsvindt.

U dient de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst in kennis hebt gesteld, aan ons terug te zenden of te bezorgen. De termijn wordt beschouwd in acht te zijn genomen wanneer u de goederen voor het verstrijken van de periode van veertien dagen terugstuurt.

Wij betalen de kosten voor de terugzending van de goederen, tenzij de goederen op grond van hun aard niet via de post teruggestuurd worden. In dat geval draagt u de rechtstreekse kosten van de terugzending.

U dient alleen voor een eventueel waardeverlies van de goederen in te staan, wanneer dit waardeverlies te wijten is aan een niet noodzakelijke, door u uitgevoerde controle van de aard, eigenschappen en werkingswijze van de goederen.

- Einde van de informatie inzake herroeping -

Uitsluiting van het herroepingsrecht:

Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend:

  • wanneer de  goederen die volgens specificaties van de consument vervaardigd zijn, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (zoals op maat afgesneden metergoed), of
  • wanneer de goederen na hun levering, door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met anderen producten, of
  • wanneer het om goederen gaat die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid, of
  • wanneer het om verzegelde goederen gaat die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

4. Vrijwaring en aansprakelijkheid


Wij stellen alles in het werk om zo accuraat en gedetailleerd mogelijke productinformatie te verstrekken. Evenwel kunnen er zich verschillen voordoen tussen de afbeelding van het product en het geleverde product. In het bijzonder na vernieuwing van het assortiment kan het gebeuren dat het uiterlijk en de eigenschappen van de producten veranderingen hebben ondergaan. Deze veranderingen worden niet als gebrek beschouwd wanneer die veranderingen redelijk zijn voor de klant.

Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar vanaf de levering van de goederen. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestond bij de levering van de goederen. Bij een aanvaard gebrek is onze aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot de herstelling van de vastgestelde gebreken en eventueel vervanging van deze artikelen, mocht herstelling onmogelijk zijn of de kosten van de herstelling buiten verhouding zijn, dit met volledige uitsluiting van elke mogelijke gevolgschade in hoofde van de klant.

Na het constateren van enig gebrek is iedere klant verplicht om het verder gebruik van het desbetreffend product onmiddellijk te staken en voorts al het redelijke te doen en te laten doen ter voorkoming van (verdere) schade en correcte bewaring van de producten op straffe van onontvankelijkheid van de klacht.

De garantie of vrijwaring voor verborgen gebreken is in geen geval van toepassing indien de schade veroorzaakt is door een foutief gebruik of foutief onderhoud van het product.

Elke aanspraak op basis van verborgen gebreken is vervallen ingeval van bewerking, verandering of herstelling door de klant of door derden.

Elke door ons voor bepaalde artikelen verleende verkopergaranties, blijven van kracht naast de vorderingen voor materiële of juridische gebreken. Details aangaande de inhoud van deze garanties zijn opgenomen in de garantievoorwaarden die eventueel bij de artikelen zijn bijgesloten.

Wij zijn aansprakelijk jegens u voor schadevergoeding of schadeloosstelling in alle gevallen van contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid ingevolge opzet en grove nalatigheid in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

In alle andere gevallen zijn wij slechts aansprakelijk voor de schending van een contractuele verplichting, wanneer de overeenkomst niet volgens de voorschriften wordt uitgevoerd. In dit geval, beperkt tot de schadeloosstelling van de voorzienbare en kenmerkende schade. In alle overige gevallen is onze aansprakelijkheid uitgesloten behoudens voor schade als gevolg van overlijden, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid en overeenkomstig de Wet Productaansprakelijkheid.

5. Verzending

De verzending wordt verzorgd door voor risico van Villeroy & Boch.

6. Betaling / Levering

De prijzen vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling zijn geldig. Alle prijzen zijn eindprijzen en zijn inclusief de op dat ogenblik geldende belasting toegevoegde waarde. De leveringskosten worden afzonderlijk per levering aangerekend. De verzendingskosten zijn in onze Online Shop vermeld. De prijs wordt bovendien tijdens de bestelprocedure aangegeven voordat u de bestelling plaatst. De verzendingskosten bedragen 5,90 euro. Vanaf een bestelbedrag van 50 euro is de levering kosteloos. De leveringsvoorwaarden kunnen te allen tijde ook op worden geraadpleegd.

De goederen moeten betaald worden overeenkomstig de op de bestelling vermelde betalingswijze. De levering gebeurt uitsluitend op een door de besteller opgegeven leveringsadres in België.

Wij stellen de volgende betalingsmodaliteiten voor: rechtstreekse betaling via credit card (Mastercard, Visa). De betreffende betalingsmogelijkheden staan vermeld op het bestelformulier.

De koopprijs moet altijd bij de levering betaald zijn. De koopprijs en de verzendkosten moeten uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van onze factuur vereffend worden.

7. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van Villeroy & Boch tot volledige betaling.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

9. Gegevensbescherming

Alle persoonlijke gegevens zullen uiteraard vertrouwelijk worden behandeld. De voor de transactie vereiste gegevens worden opgeslagen. Raadpleeg onze privacyverklaring onder de link https://www.villeroy-boch.be/shop/nl/Privacy_Policy_EU.html?lang=nl_BE

10. Colofon

Domicilieadres:

Villeroy & Boch Belgium N.V.
Avenue Louise, 37
1050 Brussel

Bevoegde vertegenwoordigers:
Jasmin Fuß, Peter Broecker

Register:
Ondernemingsnummer0412.669.276

RPR:
Ondernemingsrechtbank Brussel, Franstalig

Houd rekening met de volgende wettelijk verplichte informatie:
de Europese Commissie heeft een platform voor online geschillenbeslechting. Dit is te bereiken op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Wij zijn niet bereid en niet verplicht om aan een procedure voor de regeling van geschillen voor een arbitragecollege voor consumenten deel te nemen.

[["setOrgId","100017292"],["trackPageView"]]

Er is een fout opgetreden bij het toevoegen van het product aan de winkelwagen. Probeer het nog eens.