Herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een van de door u aangestelde derden, behalve de vervoerder, de goederen in ontvangst heeft genomen; of in geval van deelleveringen, vanaf de dag waarop u het laatste deel van de zending of het laatste stuk in ontvangst heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen dient u ons:

Villeroy & Boch Belgium S.A.
Avenue Louise, 37
1050 Bruxelles
E-mail: [email protected] 
Fax: 0032 253 31 050

middels een duidelijke kennisgeving (bijvoorbeeld een via de post verstuurde brief, fax of e-mail) op de hoogte te stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor gebruik maken van bijgevoegd voorbeeld-herroepingsformulier, wat echter geen vereiste is. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onmiddellijk (bijvoorbeeld via e-mail) een bevestiging dat wij deze herroeping ontvangen hebben.

Met betrekking tot de inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het dat u de kennisgeving aangaande de uitoefening van uw herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, inclusief de leveringskosten (uitgezonderd de bijkomende kosten die ontstaan wanneer u geopteerd hebt voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop wij uw kennisgeving aangaande de herroeping van deze overeenkomst ontvangen hebben, terugbetalen. Deze terugbetaling gebeurt via dezelfde betalingsmodaliteit als degene die u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk een andere afspraak wordt gemaakt. In geen geval wordt u wegens deze terugbetaling een vergoeding aangerekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren uit te voeren tot wij de goederen terug ontvangen hebben of tot u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggestuurd, al naargelang van wat eerst plaatsvindt.

U dient de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst in kennis hebt gesteld, aan ons of aan [hier eventueel de naam en het adres noteren van de persoon die door u gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen] terug te zenden of te bezorgen. De termijn wordt beschouwd in acht te zijn genomen wanneer u de goederen voor het verstrijken van de periode van veertien dagen terugstuurt.

Wij betalen de kosten voor de terugzending van de goederen, tenzij de goederen op grond van hun aard niet via de post teruggestuurd worden. In dat geval draagt u de rechtstreekse kosten van de terugzending.

U dient alleen voor een eventueel waardeverlies van de goederen in te staan, wanneer dit waardeverlies te wijten is aan een niet noodzakelijke, door u uitgevoerde controle van de aard, eigenschappen en werkingswijze van de goederen.

- Einde van de informatie inzake herroeping -

Uitsluiting van het herroepingsrecht:

Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend:

•    wanneer de goederen op individueel verzoek of volgens de wensen van de klant geproduceerd werden, of
•    wanneer het om op maat afgesneden metergoed gaat, of
•    wanneer de goederen op grond van hun aard een onlosmakelijk geheel met andere goederen vormen of om andere redenen niet voor terugzending in aanmerking komen, of 
•    wanneer het om bederfelijke goederen gaat of wanneer de vervaldatum overschreden werd, of
•    wanneer het om verzegelde goederen gaat die met het oog op de bescherming van de gezondheid of hygiëne niet voor teruggave in aanmerking komen wanneer de verzegeling na de levering verwijderd wordt.

U kunt hier het herroepingsformulier downloaden:
herroepingsformulier

[["setOrgId","100017292"],["trackPageView"]]

Er is een fout opgetreden bij het toevoegen van het product aan de winkelwagen. Probeer het nog eens.